Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Wettelijke grenswaarden gevaarlijke stoffen aangepast

Voor alle gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn op de werkplek, moet de werkgever grenswaarden vaststellen op een niveau dat er geen nadelig gezondheidseffecten optreden. Hoewel private grenswaarden het uitgangspunt zijn, stelt de overheid voor verschillende stoffen wettelijke grenswaarden vast. Dat is bijvoorbeeld het geval bij hoogrisico stoffen, zoals vier (groepen) kankerverwekkende stoffen. U heeft nog tot 1 oktober 2017 de tijd om te voldoen aan deze nieuwe grenswaarden.

 • Benzeen
  Op grond van de huidige effecten heeft de Gezondheidsraad de effecten van benzeen opnieuw beoordeeld. Op basis daarvan is een drempelwaarde afgeleid. De wettelijke grenswaarde voor deze stof is van de categorie ‘risicobenadering’ (onderdeel B2) overgeheveld naar de categorie ‘drempelwaarde’ (onderdeel B1). De grenswaarde is ruim 4,5 keer verlaagd naar 0,7 mg/m3.
 • Cadmiumverbindingen
  De wettelijke grenswaarden voor cadmiumchloride, -oxide en -sulfaat worden vervangen door een wettelijke grenswaarde voor alle anorganische cadmiumverbindingen. Deze waarde ligt conform het advies van de Gezondheidsraad bij 0,004 mg/m3.
 • Hexachloorbenzeen
  Voor hexachloorbenzeen heeft de Gezondheidsraad een drempelwaarde van 0,006 mg/m3 vastgesteld. De oude wettelijke grenswaarde lag op 0,03 mg/m3. Gezien de huidige kennis bood deze waarde onvoldoende bescherming.
 • 5-nitroacenafteen
  Voor 5-nitroacenafteen heeft de Gezondheidsraad risicogrenzen afgeleid: 0,015 mg/mvoor het niveau van het streefrisico en 1,5 mg/m3 voor het niveau van het verbodsrisico.

Hoe nu verder?
U dient per 1 oktober 2017 te kunnen voldoen aan de hierboven gestelde grenswaarden. De tussenliggende periode geeft bedrijven de tijd om passende beheersmaatregelen te nemen.

Wat wordt er van u verwacht?
Wanneer er binnen het bedrijf wordt gewerkt met één of meerdere van de genoemde  stoffen, moet u controleren of u aan de verlaagde of nieuwe wettelijke grenswaarden kunt voldoen. Is dit niet het geval? Dan is het noodzakelijk om passende beheersmaatregelen te treffen overeenkomstig de arbeidshygiëne strategie.Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014