Home > Nieuws > Nieuwsbericht
13-09-2020 Denk mee over het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat
Denk mee over het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Het programma Toepassing Kunststof Recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen is een van de projecten in het Uitvoeringsprogramma CE. Met het plan wordt beoogd om een groei ten opzichte van 2016 te realiseren van 250 kton naar 750 kton/jaar (+250 kton chemische recycling) in 2030. 

Om dit ambitieuze doel te kunnen te realiseren zijn vijftien concrete acties gedefinieerd. Het trekkersteam heeft een vragenlijst opgesteld om suggesties, opmerkingen en ideeën te verzamelen om de acties verder aan te scherpen. Bij elke actie kunt u aangeven welke bijdrage u (of uw organisatie) kan leveren. Input van bedrijven is essentieel. We verzoeken u daarom om deze vragenlijst voor 21 september in te vullen. Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête kunt u contact opnemen met s.haffmans@partnersforinnovation.com.

Het rijksbrede programma ‘Nederland circulair 2050’ geeft de kabinetsvisie op de circulaire economie, met als doel om uiterlijk in 2050 geen primaire grondstoffen meer te gebruiken. Op basis hiervan zijn Transitieagenda’s opgesteld door vertegenwoordigers van bedrijfsleven, NGO’s en de overheid. Voor rubber- en kunststoffen is dit doel nader uitgewerkt in de transitieagenda Kunststoffen en vervolgens vertaald naar projecten als beschreven in het nationale Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023.