Home > Nieuws > Nieuwsbericht
08-06-2021 Eerlijke Klimaatagenda zet in op duurzaam herstel waarvan ook lagere inkomens profiteren
Eerlijke Klimaatagenda zet in op duurzaam herstel waarvan ook lagere inkomens profiteren

Een brede coalitie heeft de Eerlijke Klimaatagenda gepresenteerd. De plannen zijn gericht op economisch herstel na de coronacrisis, het aanpakken van de klimaatcrisis én het aanpakken van de toenemende ongelijkheid; concrete oplossingen waaraan behoefte is.

De agenda is gepresenteerd op 9 juni 2021 en ondertekend door 21 organisaties met steun van 20 hoogleraren, bestuurders, journalisten en opiniemakers. De klimaatagenda zet in op duurzaam herstel met sociale maatregelen waarvan ook lagere inkomens profiteren. De NRK is medeondertekenaar omdat wij de klimaatagenda onderschrijven en het belangrijk vinden ons daarover maatschappelijk uit te spreken. 

De agenda maakt concreet: een scholingsplan voor 60 duizend groene banen, het isoleren van ruim 400 duizend woningen van mensen met een lager inkomen, meer groen en elektrisch deelvervoer in achterstandswijken, en het creëren van 82 duizend hectare nieuwe natuur. Dit pakket is additioneel aan het klimaatakkoord, maar beoogt niet compleet te zijn in het adresseren van de klimaatcrisis en de toenemende ongelijkheid. Dit pakket legt de focus op een pakket met maatregelen voor een noodzakelijke eerlijke transitie, waar brede steun voor is vanuit de samenleving.

Plan koppelt urgente issues
Het investeringsplan koppelt een aantal urgente zaken aan elkaar: de opgelopen werkloosheid door corona, de klimaatcrisis, de toenemende ongelijkheid en de biodiversiteitscrisis. Daaruit volgt een duurzame herstelagenda die banen oplevert, de natuur verbetert, de klimaatcrisis aanpakt, maar ook de ongelijkheid verkleint, door ervoor te zorgen dat ook lagere inkomens kunnen profiteren van het klimaatbeleid. Dat is niet alleen eerlijk, maar ook noodzakelijk voor voldoende steun in de samenleving voor ambitieus klimaatbeleid: versnellen én verbreden. Daarmee gaan we ook de toenemende polarisatie op dit onderwerp tegen.

Voorstel concrete afspraken
De coalitie wil uiterlijk in 2026:

  1. Een scholingsplan voor groene banen die ruim 60.000 mensen opleidt of omschoolt.
  2. Een renovatiegolf gericht op mensen met een lager inkomen waarmee 250.000 corporatiewoningen en 160.000 particuliere woningen maandlastenneutraal kunnen worden geïsoleerd tot minimaal energielabel B.
  3. Een groenagenda, waarbij 17 miljoen bomen worden geplant, de 10 grootste steden en 2 duizend bedrijventerreinen worden vergroend.
  4. Een mobiliteitsplan waarin 1000 E-hubs worden gerealiseerd, met een focus op wijken waar veel mensen met een laag inkomen wonen+ bereikbaarheidspakket voor krimpregio’s.
  5. Een Commissie Eerlijke Transitie instellen om te adviseren over een sociaal rechtvaardige energietransitie

Positie NRK verduidelijken en versterken
In tijden van crisis en pril herstel moet juist geïnvesteerd worden in de economie. Dan is het belangrijk om dit te koppelen aan vergroening, het klimaat en het verkleinen van de ongelijkheid. NRK sluit zich bij initiatieven als de eerlijke klimaatagenda aan, om onze positie in de maatschappelijke discussie over ontwikkeling, inzet en verwerking van rubber en kunststof te versterken. We willen aanspreekbaar en toegankelijk zijn, zodat de overheid en andere stakeholders ons blijven betrekken in relevante discussies en maatschappelijke trajecten. Alleen door ons eigen rendement en continuïteit als uitgangspunt te nemen, zijn wij in staat te investeren in duurzame innovatie voor een groeiende bijdrage aan de circulaire economie. Namens de NRK treedt Kees van Oostenrijk op als woordvoerder.

Brede coalitie
De eerlijke klimaatagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Farid Tabarki en wordt gesteund door Milieudefensie, FNV, Techniek Nederland, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), MVO Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Aedes, Woonbond, Nibud, Natuur en Milieufederaties, Nationale Jeugdraad, Fietsersbond, Reizigersvereniging Rover, Stichting Probos, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie, World Class Maintenance en MKB Amsterdam. De klimaatagenda wordt tevens ondersteund door diverse hoogleraren, bestuurders en opiniemakers.

Met de ondertekening van de eerlijke klimaatagenda willen wij duidelijk maken dat we als sector bijdragen aan verduurzaming van Nederland en een eerlijke verdeling van baten en lasten voorstaan. De bedrijven maken dat concreet met hun producten via RETHINK met REcycle, REduce, REuse, REdesign, REnew!