Home > Onderwerpen > Onderwerp
Reach en Stoffen

De Europese verordening voor de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH) is in juni 2007 in werking getreden. Een bedrijf dat chemische stoffen produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, behoort er zorg voor te dragen dat men veilig met stoffen kan omgaan. Daarvoor moet het bedrijf de risico’s kennen en maatregelen treffen en adviseren om die risico’s adequaat te beheersen. De bewijslast voor veiligheid is met REACH verschoven van de overheid naar het bedrijfsleven. 

De NRK-stoffenhelpdesk informeert op het gebied van wet- en regelgeving om optimaal om te gaan met stoffen en de verplichtingen onder REACH. De helpdesk geeft advies over gevaarlijke stoffen, organiseert workshops en bijeenkomsten.

NRK heeft de CLP Toolkit ontwikkeld om de sector te informeren over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, zoals vastgelegd in de Europese verordening EU-GHS.

Uw houvast
De NRK Stoffen Monitorings tool is een door de Europese Commissie erkend instrument van de overheid om aan de REACH verplichtingen te voldoen. Het is een hulpmiddel om gezondheidsrisico’s aan gevaarlijke stoffen te prioriteren en bevat een model dat inzicht geeft in de blootstelling aan in te ademen stof en damp.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Navigator
Vergunningverleners en toezichthouders kunnen gebruik maken van de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Navigator om op een rijtje te krijgen welke ZZS er gebruikt of uitgestoten kunnen worden in de bedrijfstakken waar men acties verricht. Bedrijven kunnen deze navigator zelf ook gebruiken. Daarvoor klikt u hier.

Meer informatie over de navigator kunt u hier vinden.