Home > Onderwerpen > Onderwerp
Groeifonds

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert € 124 miljoen vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.

Met Circulaire Plastics NL bestrijden de partijen klimaatverandering door vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen en minder milieuvervuiling. Daarbij wordt het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterkt.

Investering wordt verdubbeld
De investering van € 124 miljoen is voor de programma’s die in 2023 en 2024 starten. Voor het gehele achtjarige programma is in totaal € 220 miljoen door het kabinet gereserveerd. Dit bedrag wordt verdubbeld door de industrie en andere stakeholders in de circulaire plasticsketen.

Consortium
Circulaire Plastics NL is een initiatief van het platform MaterialenNL, ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR). Vanuit dit platform is er een consortium opgezet van meer dan 150 samenwerkende partijen, bestaande uit universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijf, multinationals, start-ups en maatschappelijke organisaties.

Programma’s en pijlers voor vernieuwing materialen en processen
Circulaire Plastics NL ontwikkelt verschillende programma’s en pijlers om materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics te realiseren en daarmee toe te werken naar 100% circulariteit in 2050 (Grondstoffenakkoord) – en de economische kansen te grijpen. Niet alleen worden bijvoorbeeld huidige kringlopen gesloten, ook worden nieuwe materialen ontwikkeld, die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen.

De programma’s en pijlers zijn:

  • Systeemintegratie van circulaire plastics
  • Ontwerp van circulaire plastics
  • Karakteriseren, sorteren en wassen
  • Industrialisatie van plastics recycling
  • Brightlands Circular Space

Een beslissingsondersteuningsmodel
In het programma systeemintegratie van Circulaire Plastics NL wordt een beslissingsondersteuningsmodel ontworpen voor het modelleren van scenario’s. Maatschappelijke thema’s,zoals life cycle assessment, kosten, business modellen, gedrag, microplastics, regelgeving en beleid, logistiek en de kwaliteit van recyclaat worden hierin opgenomen. Dit model geeft richting aan de circulaire plastic transitie en zorgt voor de juiste investeringen in innovatie binnen het Groeifonds.

Ontwerp, karakteriseren, sorteren & wassen en recycling
De programmalijnen ‘Ontwerp van circulaire plastics’, ‘Karakteriseren, sorteren en wassen’, en ‘\industrialisatie van plastics recycling’ zorgen voor technologische vernieuwing en opschaling waarbij de knelpunten in de keten worden opgepakt.

Efficiënt en inclusief ecosysteem en kraamkamer
In de programmalijn 'Brightlands Circular Space' wordt geïnvesteerd in faciliteiten ter versnelling van de opschaling van design tot en met recycling. Samen vormen de programma’s het fundament voor een efficiënt en inclusief ecosysteem voor circulaire kunststoffen. Daarnaast is er een kraamkamer voor het ontwikkelen van innovatieve disruptieve technologie voor de volgende generatie van circulaire plastics.

Showcases
Binnen de pijlers is er veel aandacht voor ketensamenwerking. In het kader van deze samenwerking zijn tien showcases gedefinieerd die aandacht hebben voor een materiaal en/of toepassing. Aandachtspunten staan vermeld in de figuur en programma’s op dit gebied zullen geïntegreerd uitgezet worden. 
In de presentatie staan de showcases specifiek benoemd. 

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.