Home > Nieuws > Nieuwsbericht
25-01-2019 Platform Ketenoptimalisatie gaat hergebruik kunststof aanjagen

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) opgericht. Het doel is om zo de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen te verbeteren. Het PKO gaat zich onder meer buigen over de beoordeling van het ingezamelde materiaal, de kwaliteitseisen voor gesorteerd materiaal, de te hanteren vergoedingen(systematiek) en de recyclebaarheid van verpakkingen die op de markt komen.

Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen, stelt dat met name bij kunststof nog veel te winnen is. “Het inzamelen en recyclen van kunststofverpakkingen is vanwege de complexiteit en verscheidenheid van het materiaal een kostbare zaak. De opbrengst van het gerecyclede materiaal dekt meestal niet de kosten die worden gemaakt." Daarom zal de kunststofketen – van verpakkingenproducent tot recyclaar - van een aanbod naar een vraaggestuurde keten moeten worden omgevormd. Alleen dan kan er positieve waarde in de keten ontstaan. 


 
Nauwe samenwerking in de keten
“Voor het oplossen van operationele knelpunten en het op den duur sluitend maken van de zogenoemde kunststofketen tegen zo laag mogelijke kosten, is nauwe samenwerking tussen de verschillende stappen in de keten noodzakelijk. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de afstand tussen de betrokken partijen te groot was. Dit platform brengt de partijen dichter bij elkaar en dat komt de effectiviteit ten goede. Dat zie ik echt als een meerwaarde”, aldus Edward Stigter, directeur Fysieke Leefomgeving van de VNG.

Met verschillende werkgroepen, waarin de diverse partijen in de keten zijn vertegenwoordigd, werkt het PKO aan het optimaliseren en regisseren van de verpakkingsketens. Aandachtspunt is de inzameling, sortering en recycling, zodat hergebruik van grondstoffen verbetert en de maatschappelijke kosten dalen, doordat de keten kan voldoen aan vraag naar kwalitatief goed recyclaat. Begin april wordt het eerste tussenresultaat van de werkgroepen verwacht.