Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-04-2019 Wijziging Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid

Per 1 april 2019 is de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) ruimer en eenvoudiger geworden. De regeling was voorheen toegespitst op grote industriële bedrijven met gevaarlijke stoffen, maar geldt nu ook voor samenwerkingsverbanden van bedrijven met omgevingsdiensten of veiligheidsregio’s.

BRZO-sector
De SVO-regeling richtte zich voorheen op de zogeheten BRZO-sector. Dit betreft ondernemingen waar het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Verruiming SVO-regeling
De verruimde SVO-regeling is nu toegankelijk voor alle industriële ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. De regeling ondersteunt de samenwerking van deze bedrijven in ketens, clusters of branches. De verplichting vervalt dat ten minste één BRZO-onderneming deelneemt. Het bleek namelijk dat initiatieven ook zonder deelname van BRZO-ondernemingen succesvol kunnen zijn. Brancheorganisaties mogen nu zelfstandig subsidie aanvragen.

Risicovolle processen
Risicovolle processen zijn in de verruimde SVO-regeling specifiek benoemd. De regeling geldt, naast de processen met betrekking tot gevaarlijke stoffen, ook voor processen die risicovol zijn vanwege hoge druk en/of temperatuur procescondities.

Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s
Daarnaast zijn er doelgroepen aan de SVO-regeling toegevoegd. Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s kunnen deelnemen. Ze mogen geen penvoerder zijn van een SVO-project.

MKB extern veiligheidsadvies
Aan de regeling is verder een nieuw projecttype toegevoegd, vooral interessant voor kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo) buiten de BRZO-sector.
Kleine- en middelgrote ondernemingen kunnen met subsidie een extern veiligheidsadvies verkrijgen.

Nieuwe veiligheidsthema’s
Tot slot kent de regeling drie nieuwe thema’s. Ze sluiten aan op het programma ‘Duurzame Veiligheid 2030’. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap kunnen via onderlinge samenwerking op deze aandachtsgebieden de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder versterken.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Download hier de officiële bekendmaking.

Bronnen: RVO