Home > Nieuws > Nieuwsbericht
15-12-2022 Oproep ILT: pas veiligheidsinformatiebladen aan vóór 1 januari 2023

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB) aan te passen. Foute informatie op de VIB’s leidt ertoe dat gebruikers onvoldoende of onjuist worden geïnformeerd over de gevaren van de stoffen en mengsels die aan hen worden geleverd. Hierdoor ontstaan risico’s voor mens en milieu. In 2023 gaan de ILT en andere inspectiediensten controleren of de VIB’s voldoen aan de nieuwe eisen die op 18 juni 2020 zijn vastgesteld. 

VIB's
Bron: Rijksoverheid​​​

Veilig gebruik
1 op de 3 bedrijven werkt met chemische stoffen en 1 op de 4 werknemers wordt hier regelmatig aan blootgesteld. Daarom is het belangrijk dat bij het gebruik van deze stoffen mens en milieu zo goed mogelijk worden beschermd. Als er verkeerde informatie op een VIB staat, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van een medewerker omdat hij/zij bijvoorbeeld niet met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen werkt. Het kan er ook toe leiden dat daardoor onbedoeld gevaarlijke stoffen zoals zware metalen in de lucht, bodem of het oppervlaktewater terechtkomen.

Het veiligheidsinformatieblad is het belangrijkste document van een leverancier van gevaarlijke stoffen en mengsels om afnemers te informeren over een veilig gebruik. Met deze informatie kunnen werknemers die met de chemische stoffen omgaan en degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, maatregelen nemen om incidenten en blootstelling te voorkomen. De inspectie ziet echter regelmatig fouten in de bladen. Daarnaast constateert de ILT dat naleving van de regelgeving door leveranciers beter kan; ook zij hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen en mengsels.

Informatie over nanomaterialen
De nieuwe eisen voor de VIB’s staan in Verordening (EU) 2020/878 en gaan onder andere over de informatie die leveranciers moeten toevoegen aan het blad. Zo moeten zij bijvoorbeeld aangeven of er nanodeeltjes in producten zitten, over de specifieke gevaren hiervan en welke maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de werknemer en het milieu tegen deze gevaren te beschermen.

Nanomaterialen worden in bijna alle industriële sectoren en productcategorieën gebruikt, van cosmetica tot industriële chemische stoffen en geneesmiddelen. Daarom kunnen mens en milieu op diverse manieren aan nanodeeltjes worden blootgesteld. Nanodeeltjes zijn zo klein, dat ze zich makkelijk door het menselijk lichaam kunnen verplaatsen. Er vindt nog veel onderzoek plaats maar er zijn wel zorgen over de gezondheidseffecten op de lange termijn.

Toezicht ILT
De ILT houdt toezicht op verplichtingen voor chemische stoffen die in verschillende Europese verordeningen staan. De ILT voert inspecties uit bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen of het doorgeven daarvan aan gebruikers. Hiermee verhoogt de ILT de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen.

Met de VIB-checklist kunnen bedrijven controleren of de VIB’s de juiste informatie bevatten om veilig en gezond met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. De VIB-checklist is een initiatief van de Nederlandse Arbeidsinspectie in samenwerking met de ILT en brancheorganisaties.

Bronnen: Rijksoverheid