Home > Nieuws > Nieuwsbericht
10-03-2023 VEKI-subsidie (Versnelde klimaatinvesteringen industrie) nu ook aan te vragen voor mkb

Voor de verduurzaming van de (mkb-)industrie is ook dit jaar weer de VEKI-subsidie (Versnelde klimaatinvesteringen industrie) beschikbaar. Het budget is opgehoogd naar 138 miljoen euro en het minimum subsidiebedrag verlaagd naar 30.000 euro, zodat ook kleinere CO2-besparende maatregelen - waarvan de werking bewezen is - onder deze regeling vallen. Dankzij deze aanpassingen kan ook de mkb-industrie gebruik maken van de VEKI. De regeling is aan te vragen vanaf woensdag 15 maart 2023 09:00. 

Deze hernieuwde openstelling is daarmee in lijn met het toegankelijker maken van de goedlopende VEKI voor meer bedrijfstypen. Onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daar eerder op aangedrongen. Ook de NRK is blij dat nu meer bedrijven in aanmerking komen voor deze subsidie.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?
Deze subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. Daar krijgt u subsidie voor uit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) (let op! Deze regeling is op dit moment gesloten voor aanvragen). Het maximaal te verlenen subsidiebedrag is 15 miljoen.

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie
  U vraagt subsidie aan voor investeringen waardoor u minder energie gaat verbruiken binnen (het productieproces van) uw onderneming;
 • Recycling en hergebruik van afval
  U verwerkt de afvalstoffen opnieuw tot producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of een ander doel. Met hergebruik bedoelen we elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn. U gebruikt ze opnieuw voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. 
 • Lokale infrastructuur
  Deze projecten zijn investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen. Ze moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de infrastructuur te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis plaats. 
 • Overige CO2-verlagende maatregelen
  De investering moet leiden tot minder uitstoot van CO₂ of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming. 

Voorwaarden
Uw project moet passen binnen de hierboven genoemde thema's. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Uitgebreidere informatie over de voorwaarden leest u op de website van RVO.