Home > Nieuws > Nieuwsbericht
22-05-2023 Toezicht op industriële installaties

Asbesthoudende vezels kunnen vrijkomen als asbesthoudende toepassingen beschadigd zijn. Of als installaties waarin asbesthoudende producten zijn verwerkt uit elkaar worden gehaald voor bijvoorbeeld onderhoud of revisie. Is er een kans dat er asbesthoudende vezels kunnen vrijkomen? Dan zijn er regels waaraan u zich moet houden. Diverse organisaties houden hier toezicht op en handhaven de regelgeving. Dit betreft met name machines van voor 1994.


Tijdens de inspectie gaat de ILT na of het betrokken bedrijf weet dat er mogelijk asbestproducten verwerkt zijn in zijn oudere installaties, en of het bedrijf op de hoogte is van de asbestregelgeving. Is dit het geval? Dan wil de ILT weten wat het bedrijf doet om te voorkomen dat mens en milieu worden blootgesteld aan asbestvezels.

Op basis van een overzicht van de installaties en de onderhoudslogboeken gaan we na of onderhoudswerkzaamheden aan de installaties volgens het Asbestverwijderingsbesluit zijn of worden uitgevoerd.

Vragen die tijdens een inspectie kunnen worden gesteld zijn:

  • Beschikt het bedrijf bij het uit elkaar nemen (bijvoorbeeld bij onderhoud of renovatie) van een installatie, gebouwd vóór 1994, over een asbestinventarisatierapport voor die installatie, dat is opgesteld door een daarvoor gecertificeerd inventarisatiebureau dat voldoet aan het certificatieschema voor procescertificaten asbestinventarisatie (voorheen SC 540)?
  • Werden/worden werkzaamheden die risico geven op blootstelling aan grotere hoeveelheden asbestvezels (risicoklasse 2 en 2A) uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf dat voldoet aan het certificatieschema voor procescertificaten asbestverwijdering (voorheen SC 530)?
  • Wordt eerst het asbest verwijderd voordat andere werkzaamheden aan de installatie worden verricht?
  • Worden asbesthoudende producten op voorraad gehouden om bijvoorbeeld te worden gebruikt als reserveonderdeel voor de industriële installatie of installaties?

Lees hier meer.