Home > Nieuws > Nieuwsbericht
18-10-2023 Duurzaamheidsrapportages volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive, wat komt er nu weer op u af?

Misschien bent u al heel druk met het treffen van voorbereidingen voor uw toekomstige “CSRD-reporting”, maar met alle wetgeving die momenteel op u afkomt zou u de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ook zomaar eens gemist kunnen hebben. Omdat de invoering van deze Richtlijn veel voorbereidingstijd vraagt, willen wij u ook vanuit de NRK attent maken op deze wetgeving.

 

Wat is het ?
De Corporate Sustainability Reporting Directive is een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Het doel is om bedrijven bewuster te maken van de impact zij hebben op mens en milieu, om hen ertoe aan te zetten om een eigen strategie op te zetten om hun prestaties op die gebieden te verbeteren én om het niveau van transparantie te verhogen. Belanghebbenden zoals banken, consumenten en investeerders krijgen hiermee ook meer inzicht in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven en kunnen aan de hand daarvan keuzes maken voor of tegen een bepaald bedrijf.

De Richtlijn moet nog omgezet worden in Nederlandse wet- en regelgeving. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

Op welke bedrijven is CSRD van toepassing?
De rapportageverplichting wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij het moment waarop voor het eerst gerapporteerd moet worden afhangt van het type en de omvang van de onderneming. In onderstaand overzicht is weergegeven wie er, op basis van de Europese Richtlijn, moet publiceren en wanneer.
 

Type organisatie

Grote beursgenoteerde ondernemingen

(overige) Grote ondernemingen

Beursgenoteerde mkb-ondernemingen

Overige MKB-ondernemingen

Niet-EU ondernemingen

Grootte-criteria NL (en EU)

Balanstotaal > 20 mio €

Netto omzet > 40 mio €

Aantal medewerkers

> 500

Balanstotaal > 20 mio €

Netto omzet > 40 mio €

Aantal medewerkers

> 250

350 k € < Balanstotaal < 20 mio €

700 k € < Netto omzet > 40 mio €

Aantal medewerkers > 10  < 250

350 k € < Balanstotaal < 20 mio €

700 k € < Netto omzet > 40 mio €

Aantal medewerkers > 10  < 250

Tenminste 150 mio € EU-omzet

Wanneer rapporteren

1e rapportage over boekjaar 2024 in het jaarverslag 2024

 (te publiceren in 2025)

1e rapportage over boekjaar 2025 in het jaarverslag 2025

(te publiceren in 2026)

1e rapportage over boekjaar 2026 in het jaarverslag 2026

(te publiceren in 2027)

Vrijwillige toepassing

1e rapportage over boekjaar 2028 in jaarverslag 2028 (te publiceren in 2029)

Soort standaarden

ESRS

ESRS

ESRS of ESRS voor MKB (nog in voorbereiding)

ESRS voor MKB (nog in voorbereiding

ESRS, nadere regels volgen nog

 

Waarover moet  worden gerapporteerd?
Bij het rapporteren over uw duurzaamheidsprestaties moet u denken aan zaken die betrekking hebben op milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Deze worden vaak samengevat als “ESG”, wat staat voor Environment, Social & Governance.

Bij milieu gaat het over ondernemingsactiviteiten die van invloed zijn op het milieu. Denk aan de uitstoot van CO2, vervuiling van lucht, water en land, het gebruik en hergebruik van grondstoffen, het gebruik van hernieuwbare energie, ontbossing en waterverbruik.

Bij maatschappij gaat het om de relaties van de onderneming met haar belanghebbenden. Denkt u bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden, diversiteit, gelijke kansen, privacybescherming, kinderarbeid en opleiding van uw medewerkers. Maatschappij gaat ook over controle op leveranciers over het voldoen aan de binnen het bedrijf heersende “ESG-normen”.

Goed ondernemingsbestuur  gaat over het omgaan met corruptie, redelijke bestuurdersbeloningen, relaties met overheden, transparante eigendoms- en zeggenschapsstructuren en fiscale transparantie.

Omdat het de bedoeling is dat de prestaties van alle bedrijven met elkaar vergeleken kunnen worden, heeft de Europese Commissie zogenaamde European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”) op laten stellen. In totaal zijn dat er 12 geworden en zij bestrijken samen het volledige scala aan duurzaamheidsvraagstukken.

Het voert te ver om in het kader van deze korte introductie een uitgebreide uitleg over de ESRS en hun toepassing te geven, maar als daar interesse in is, laat u het uw branchecoördinator dan weten alstublieft.

Relevantie en gevolgen voor bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie
Een groot aantal van onze leden zal op korte of de wat langere termijn zelf verplicht worden om een duurzaamheidsrapportage op te stellen op grond van deze wetgeving.

Ondernemingen die niet aan de ESG-regelgeving voldoen lopen daarnaast een aantal risico’s. Zo kan financieel toezichthouder AFM bedrijven een bestuurlijke boete opleggen. Ook kan de accountant weigeren de jaarrekening te accorderen als er onvoldoende verifieerbare duurzaamheidsinformatie in staat. Dat kan er weer toe leiden dat de bank de onderneming als een hoog risico beschouwt, met alle gevolgen van dien.

Maar ook als uw onderneming niet rechtstreeks onder de regels valt, is het zeer waarschijnlijk dat u vanuit uw klanten vragen zult krijgen over zaken waarover zij moeten rapporteren. En ook aan u zal gevraagd worden wat u doet om de koolstofvoetafdruk van uw bedrijf te verminderen. Er ontstaat als het ware een ketenverantwoordelijkheid. Het praktische gevolg daarvan zou kunnen zijn dat ketenpartners elkaar contractueel verplichten tot het rapporteren ten aanzien van duurzaamheid. Leest u uw (toekomstige) aan- en verkoopcontracten dus goed door, met deze kennis in het achterhoofd. 

En nu?
Wanneer u zich zelf verder wilt verdiepen in het onderwerp CSRD dan kunt u de Europese regels daarover vinden via deze link.  Maar u kunt natuurlijk ook beginnen met , bijvoorbeeld, het bekijken van de gratis webinars die de SER over dit onderwerp heeft gemaakt. U vindt deze webinars hier.

Daarnaast hebben talloze accountantskantoren en advocaten zich op dit onderwerp gestort en daarover veel gepubliceerd op internet. Ook zijn er online CO2-reductie-berekening-tools beschikbaar.

Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat u graag meer informatie ontvangt vanuit de NRK. Neemt u in dat geval alstublieft contact op met uw branchecoördinator binnen de NRK en laat ons weten welke ondersteuningsbehoefte u heeft. Wij denken graag met u mee!