Home > Nieuws > Nieuwsbericht
06-02-2024 Update CSRD met aanpassing grenswaardes Jaarrekeningenrichtlijn

Op 31 juli 2023 heeft de Europese Commissie de gedelegeerde verordening waarin de eerste set rapportage standaarden (ESRS) zijn opgenomen, aangenomen. Deze gedelegeerde verordening is op 22 december 2023 verschenen in het publicatieblad van de Europese Unie en is per 1 januari 2024 in werking getreden.

De CSRD en ESRS bevatten vergaande verslaggevingsverplichtingen voor ondernemingen die onder het toepassingsbereik van de CSRD vallen. Een relevante ontwikkeling in dat verband is het voorstel van de Europese Commissie om de grensbedragen van de groottecriteria die gelden voor het toepassingsbereik van de Jaarrekeningrichtlijn te verhogen. De huidige grensbedragen zijn sinds 2013 niet gewijzigd en ter correctie van de inflatie heeft de Europese Commissie voorgesteld om de grensbedragen met 25% te verhogen. Een verhoging van de grenswaarden heeft niet alleen gevolgen voor de jaarrekening zelf, maar ook voor andere regelingen waarin aan de indeling klein / middelgroot / groot gerefereerd wordt. Zo ook de CSRD.

Dit voorstel is inmiddels aangenomen, als gevolg waarvan per 24 december 2023 de Jaarrekeningrichtlijn is gewijzigd. Als gevolg van de ophoging van de grensbedragen zal een onderneming minder snel kwalificeren als groot en daardoor minder snel onderworpen zijn aan de voorschriften van de CSRD.

 

 

Er moet aan 2 van de drie criteria voldaan zijn om tot een bepaalde categorie gerekend te worden. De Nederlandse wetgever heeft ter implementatie van deze nieuwe grensbedragen het ontwerp Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen op 4 januari 2024 voor advies voorgelegd bij de Raad van State.

De nieuwe groottecriteria gelden vanaf boekjaren beginnend op of na 1 januari 2024, waarbij aan lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om de nieuwe criteria met terugwerkende kracht vanaf boekjaren beginnend op of na 1 januari 2023 in werking te laten treden. De Nederlandse wetgever heeft – op uitdrukkelijk verzoek van het bedrijfsleven en accountantsorganisaties – laten weten van deze lidstaatoptie gebruik te maken. Rechtspersonen mogen er daarom voor kiezen op de nieuwe grensbedragen ook al voor boekjaar 2023 toe te passen. Het definitieve implementatiebesluit wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024.